Tư vấn Chứng nhận ISO, Hợp Chuẩn, Hợp Quy

  • 28/02/2020

    CHỨNG NHẬN ISO,CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY.

    Chia sẻ bởi: admin

    Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ , CÔNG TY , DOANH NGHIỆP TRÊN CẢ NƯỚC Căn cứ thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng . Tất cả các sản phẩm lưu thông thương mại trên thị trường bắt buộc phải làm hợp chuẩn hợp quy. Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO có chức năng nghiên cứu, xây...

    475 Lượt xem