khóa chỉ huy trưởng

  • 14/10/2018

    KHÓA HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

    Chia sẻ bởi: admin

    BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Nhằm tăng cường nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, từng...

    518 Lượt xem