quản lý dự án

  • 15/10/2018

    KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

    Chia sẻ bởi: admin

    CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ( Cấp Chứng nhận và hướng dẫn thực hiện các VBPL xây dựng mới : Luật Xây Dựng số 50/2014;NĐ số 59/2015/NĐ – CP về quản lý dự án ĐTXD; NĐ số 32/2015/NĐ-CP về QLCP ĐTXD; NĐ số 37/2015/NĐ – CP quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng) – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định...

    2889 Lượt xem