tư vấn chứng chỉ hành nghề

 • 24/07/2020

  CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÓ BẮT BUỘC KHÔNG?

  Chia sẻ bởi: admin

  I. CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀ GÌ? Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là văn bản thể hiện năng lực của tổ chức trong lĩnh vực hoạt động được ghi trên chứng chỉ. Là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức hoạt động vực xây dựng. II. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ VIỆC BẮT BUỘC CẦN CÓ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ? Tính bắt buộc đối với các...

  176 Lượt xem
 • 03/06/2020

  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC.

  Chia sẻ bởi: admin

  KÍNH GỬI: QUÝ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐƯỢC THEO: Theo điều 59 đến 67 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD quy định: Cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng để đủ điều kiện hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dụng quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Điều 57, Nghị định 42/2017/NĐ-CP quy định...

  2390 Lượt xem
 • 15/10/2018

  HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD CỦA CÁ NHÂN

  Chia sẻ bởi: admin

  HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD (V/Về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) – Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án...

  651 Lượt xem