tư vấn chứng chỉ hành nghề

  • 15/10/2018

    HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD

    Chia sẻ bởi: admin

    HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD (V/Về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) – Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án...

    511 Lượt xem