kế toán trưởng nhà nước

  • 15/10/2018

    KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG

    Chia sẻ bởi: Code AppCode

    CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHỐI HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP – Căn cứ vào Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng ”; – Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng...

    42 Lượt xem