KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN – CHUYÊN VIÊN CHÍNH

  • 19/10/2020

    KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

    Chia sẻ bởi: admin

    Kính gửi: QUÝ CƠ QUAN- DOANH NGHIỆP (V/V: TỔ CHỨC KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH, LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG) – Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017của chính phủ QĐ về đào tạo, bồi dưỡng CB, công chức, viên chức. – Căn cứ thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/ 2018 của BNV hướng dẫn thực hiện một số điều NĐ số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

    721 Lượt xem